top of page

Verduras

25. Tortilla de huevo
     con gambas

27. Bambu y seta            china salteada
28. Mapo Tou-Fu
30. Verdura variada
30A. Tempura de            verdura variada

6.50€


6.20€
 
6.20€
5.50€
6.20€

bottom of page